ما همیشه ترغیب شده ایم به سکوت


 متن گفتگو علی رضا اکبری با حسین مرتضائیان آبکنار درباره دیالوگ پردازی در ادبیات داستانی، با عنوان "ما همیشه ترغیب شده ایم به دروغ" را می توانید از پیوست دانلود نمایید.