واقعی در برابر واقعی


روزنامه آینده نو در سال ۱۳۸۵ به قلم امرحسین خورشیدفر یادداشتی بر رمان عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک نوشت. تصویر این یادداشت را می توانید از پیوست دریافت کنید.