معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی


معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی (از ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ شمسی)
بر اساس پژوهش های طرح تطور مضامین داستانی گروه ادبیات معاصر
 
انتشارت: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
چاپ اول: ۱۳۸۷ تهران