تابلویی زیبا، اما تلخ (نگاهی به داستان دیدار خسرو دوامی)


نقد حسین آبکنار به داستان دیدار خسرو دوامی را با عنوان "تابلویی زیبا، اما تلخ" می توانید از پیوست دانلود نمایید.